Inicio - Federaciónn de Taekwondo de la Comunidad Valenciana

Protocol en cas de lesió

PROTOCOL EN CAS DE LESIÓ PER A LLICÈNCIES TRAMITADES DES DE L’1 DE SETEMBRE FINS Al 31 DE DESEMBRE

 

 COMUNICACIÓ D'ACCIDENTS>>>>PUNXA AÇÍ
 
El següent protocol d’actuació serà d’obligat compliment per a poder donar cobertura als nostres assegurats, en el cas de no seguir el protocol no es garanteix l’assistència, podent *MGC Mútua repercutir les possibles despeses ocasionades a l’assegurat.


1 Pasos para seguir:

1.1. Emplenar el comunicat telemàtic de Comunicació d’Accident en https://partsport.mgc.es/ (aquest tràmit es pot realitzar també telefònicament en el 619 818 737). Una vegada rebuda la Comunicació d’Accident de manera telemàtica, *MGC Mútua enviarà un correu electrònic a l’assegurat comunicant l’obertura del sinistre.(El prenedor validarà els Comunicats de Comunicació d’Accidents d’acord amb el seu protocol. La validació és imprescindible per a garantir les prestacions cobertes per la pòlissa).

1.2. El Servei d’Atenció a les Urgències Esportives de *MGC Mútua contactarà telefònicament amb l’assegurat per a organitzar les prestacions cobertes que siguen necessàries, facilitant-li els centres on podrà ser atés. En cas d’urgència, cridar directament a aquest Servei (619 818 737), operatiu 24H, per a avançar el tràmit.

(En els casos que el prenedor l’indique, serà necessari, a més, emplenar el document Part de Comunicació d’Accidents, segellat per la Federació, Club o organització que subscriu l’assegurança esportiva i signada pel lesionat i el responsable de l’activitat en la qual s’ha produït l’accident).

1.3. El lesionat haurà d’acudir al Servei Autoritzat, d’entre els que li hagen sigut indicats, proveït d’una identificació personal vàlida.

1.4. Exclusivament en els casos d’urgència vital, el lesionat podrà rebre l’assistència mèdica d’urgència en el centre sanitari més pròxim. *MGC Mútua només es farà càrrec de les factures derivades de l’assistència d’urgència prestada en les primeres 24 hores des de la data d’ocurrència de l’accident. Una vegada conclosa la primera assistència d’urgència, el lesionat haurà de ser traslladat a un centre dels Serveis Autoritzats per a continuar el seu tractament. En cas contrari, *MGC Mútua NO assumirà el pagament de les factures derivades dels serveis prestats.

1.5. Una vegada rebuda l’assistència, s’enviaran els informes mèdics i, en cas que el prenedor l’haja indicat com a necessari, el comunicat d’accidents, degudament emplenat, llegible i segellat, al correu: accidentesdeportivos@mgc.es, aquest tràmit és important per a poder coordinar els posteriors seguiments del lesionat.

2 Seguiment del procés i autoritzacions

2.1. Excepte per a la urgència vital prestada en les primeres 24 hores des de la data d’ocurrència de l’accident i les exploracions complementàries bàsiques derivades de l’assistència urgent, és necessària autorització per a la resta de les assistències garantides.

2.2. Excepte els casos d’urgència, l’assegurat sol·licitarà a *MGC Mútua, amb una antelació mínima de 48 h, l’autorització pertinent. Haurà d’enviar el Comunicat de Comunicació d’Accidents degudament emplenat, signat, segellat per la Federació, Club o organització que subscriu l’assegurança esportiva (excepte en els casos de validació telemàtica), juntament amb la còpia de la prescripció sol·licitada i de l’informe mèdic detallat a: accidentesdeportivos@mgc.es.
(L’assegurat haurà d’enviar els informes mèdics de totes les assistències autoritzades i de l’alta metgessa).

2.3. *MGC Mútua contactarà telefònicament amb l’assegurat per a confirmar i gestionar l’autorització.


Qualsevol prova o tractament realitzat sense autorització prèvia de *MGC Mútua correrà per compte de l’assegurat.

3 Definicions
3.1. Urgència: Situació caracteritzada per la inesperada, sobtada i crítica alteració de l’estat de salut de manera que la vida o capacitat funcional de l’assegurat estan amenaçades

3.2. Urgència vital: Quan en una situació d’urgència el risc és de mort imminent o de grans lesions o incapacitats de no mediar una actuació terapèutica amb caràcter immediat.

 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOL EN CAS DE LESIÓ PER A LLICÈNCIES TRAMITADES DES DE L’1 DE GENER FINS Al 31 D’AGOST

 
PÒLISSA D'ASSEGURANÇA <<<<<< PUNTXA AÇÍ 
 
1. COMUNICACIÓ DE L'ACCIDENT: L'accident haurà de ser comunicat en un termini màxim de 5 dies  AL CLUB al qual pertanga cada federat.
 

2. El comunicat d'accident es donarà d'alta pel CLUB a través de la plataforma on-line www.itegra.es i el federat ha d'indicar les següents dades:

  - Nom i cognoms i llicència federativa

  - Lloc on s'ha produït, descripció detallada i data d'ocurrència de l'accident esportiu.

  - Telèfon de contacte i correu electrònic del federat: el federat rebrà una còpia del comunicat en el seu correu electrònic).
 
NOTA: ITEGRA facilitarà a cada club USUARI Y CONTRASENYA per a accedir al sistema i poder donar d'alta els comunicats d'accidents. El Club NO pot donar-se d'alta per si mateix. Si un CLUB no disposa de claus, ha de telefonar al 902 09 07 33 de ITEGRA o bé sol·licitar-ho per mail a: soporte@itegra.es
 
3. En un termini màxim de 24h rebrà un e-mail de validació del seu Comunicat i assignació del Centre Mèdic on ha de demanar cita per a acudir a primera consulta. No ès necessari autorització per a assistir a consulta; el mail d'assignació és suficient.
 
4. El federat haurà d'acudir al Centre Mèdic assignat on rebrà un diagnòstic de la seua lesió. El Centre mèdic disposa d'un Expedient on-line a nom del federat on emplenarà les dades de la visita. 
 

5. L'Expedient emplenat pel Centre Mèdic és analitzat per l'asseguradora, juntament amb la declaració del comunicat d'accident i el federat rebrà un mail informant-lo de l'acceptació o rebuig del seu Expedient, concorde a les cobertures de la pòlissa. Si l'Expedient és VALIDAT per l'asseguradora implica que existeix cobertura i el federat pot començar la seua RHB. Cas contrari, és REBUTJAT i manca de cobertura.

 

 
 
 
 
 

URGÈNCIES

El federat pot acudir a urgències, sempre que tal assistència siga Objecte del Segur i dins de les primeres 24 hores des que e produeix  l'Accident Esportiu, en els següents casos:

-      Ferida oberta.

-      Sospita de fractura.

  -      Pèrdua de coneixement.
 
En aquest cas el federat haurà d'acudir a un Centre Concertat per l'asseguradora. Si no coneix el centre concertat, ha de cridar prèviament al telèfon d'assistència 24h: 902 102 264 CAPS DE SETMANA.
 
Dins de les 48h següents a l'assistència a urgències, ha de comunicar amb EL SEU CLUB i donar d'alta el comunicat d'accident en ITEGRA: www.itegra.es i indicar el centre on ha acudit a urgències perquè ITEGRA puga remetre el comunicat al Centre Concertat.
 
Només en cas d'Urgència Clínica Greu (la vida del federat està en risc) podrà acudir directament al centre sanitari més pròxim. Una vegada superada la primera assistència d'urgències, el federat haurà de comunicar el primer dia hàbil la seua circumstància a FIATC per a l'obertura d'un expedient i ser traslladat a un centre mèdic concertat.
 
En cas que romanguera en CENTRE MÈDIC NO CONCERTAT O DE LA SEGURETAT SOCIAL  la Companyia no es farà càrrec dels costos per l'atenció prestada, excepte en els casos d'urgència vital. En el cas de que es facturaren a la Companyia, aquesta podria repercutir-los a l'assegurat.
 
 
 
 
 
 
 

AUTORITZACIONS

Serà necessari tindre l'autorització prèvia de la companyia per a realitzar les següents proves i tractaments:

-      Proves especials de diagnòstic; TAC, RMN, Ecografies, Gammagrafies, Artroscòpies i Intervencions Quirúrgiques.
 
Per a acudir a Consultes successives en Centres assignats per ITEGRA i tenint un Expedient VALIDAT per asseguradora no són necessaries autoritzacions successives.
 
En els casos que es requereix autorització, serà el Metge o Centre Mèdico concertat qui sol·licitarà a ITEGRA aquesta autorització a través de l'Expedient mèdic on-line i el federat rebrà l'autorització per correu electrònic en un fitxer adjunt. Aquesta autorització ha d'imprimir-se i entregar-se en el Centre assignat per a les proves que figurarà en l'autorització.
 
Qualsevol prova o tractament realitzat sense l'autorització prèvia de la companyia correrà per compte de l'assegurat. Després d'obtindre l'oportuna autorització, el federat acudirà a Consulta amb l'informe del resultat de la prova i serà el Metge o Centre mèdic qui es quede còpia d'aquestNo seran cobertes les assistències mèdiques en centres de la Seguritat Social o no concertats, excepte en urgències vitals. 
 

* Li recordem que:

a)    Serà motiu de tancament de l'expedient del Sinistre i per tant no continuïtat de tractament, si durant la BAIXA MEDICA ESPORTIVA el Federat realitza activitat esportiva, mancant de cobertura els accidents posteriors que pogueren produir-se sense estar d'alta metgessa per un accident anterior.

b)    L'accidente ha de ser comunicat en un període màxim de 5 dies des que es produeix el mateix.

c)    Qualsevol assistència, consulta mèdica, proves o rehabilitació, que no siga de URGÈNCIES, haurà  de ser assignada prèviament per ITEGRA.

Més informació en www.itegra.es o en Atenció al client ITEGRA: 902 09 07 33 

Colaboran

Generalitat Valenciana
Universidad Católica
Ped Cheste
Diputación de Alicante
Banco Santander
Fiatc Seguros
Itegra
DANsports
Comunitat de l'esport
Fundacion Trinindad Alfonso
Fer Futur